مرکز رشد مکاترونیک شهدای علمی استان

زمینه فعالیت: مکاترونیک

ماموریت: حمایت از ایده ها و طرح های اقشار مختلف جامعه
نوع حمایت: حمایت مشاوره ای و مالی
نحوه حمایت: ۱- فراخوان دریافت ایده ها ، طرح ها و نمونه های اولیه ساخته شده
۲- ارسال ایده ها و طرح های دانش آموزی از راه های پیش بینی شده به سازمان بسیج علمی ، مرکز رشد
۳- جمع آوری ایده ها و طرح ها و ارزیابی اولیه توسط کارگروه های علمی مرکز رشد
۴- اعلام نتایج ارزیابی طرح ها
۵- آغاز اجرای حمایت از ایده ها و طرح ها توسط کارگروه های تخصصی مرکز رشد و مشخص شدن نوع حمایت (مشاوره ، حمایت مادی ، حمایت معنوی)
۶_استقرار در قالب واحد های فن آور در مرکز رشد

آدرس پستی: کرمان ابتدای بلوار جمعوری اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)
مسئول مرکز: امیرحسین ادهمی
تلفن مسئول مرکز: ۰۹۱۲۹۴۲۵۳۶۶

پست الکترونیک : mechatronic.basij@gmail.com

آدرس سایت: www.bekerman.ir